:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองล่อง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 053-505048, 053-504650 อีเมล์ : saraban_05510802@dla.go.th , nonglongmunicipality@gmail.com

ชื่อ: เทศบาลตำบหลนองล่อง จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลหนองล่อง ครั้งที่ 2 / 2566

15 ก.ย. 2566

รายละเอียด:

เทศบาลตำบหลนองล่อง จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลหนองล่อง ครั้งที่ 2 / 2566
****
วันที่ 15 กันยายน 2566 นายเพลิน วรพงศ์วัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลหนองล่อง มอบหมายให้นางกรรจนา จันทรเสนา รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลหนองล่อง ครั้งที่ 2 / 2566 โดยมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อทราบผลการรายงานการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดทำโครงการ สูงวัยสุขภาพดี ชีวีมีสุข จากกองทุนผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 รายงานเรื่องการเปิดบัญชี รวมทั้งร่วมพิจารณางานพิธีมอบใประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองล่อง ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน
--------
งานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบาลตำบลหนองล่อง
โทรศัพท์ 053-505048 ต่อ 22
เว็บไซต์ http://www.nonglong.go.th/index

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร