:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองล่อง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 053-505048, 053-504650 อีเมล์ : saraban_05510802@dla.go.th , nonglongmunicipality@gmail.com

ชื่อ: เทศบาลตำบลหนองล่อง ลงพื้นที่พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายในโรงเรียนเขตพื้นที่ตำบลหนองล่อง เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกให้กับนักเรียนก่อนที่จะมีการเปิดภาคเรียน

11 พ.ค. 2566

รายละเอียด:

เทศบาลตำบลหนองล่อง ลงพื้นที่พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายในโรงเรียนเขตพื้นที่ตำบลหนองล่อง เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกให้กับนักเรียนก่อนที่จะมีการเปิดภาคเรียน
************
วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 นายเพลิน วรพงศ์วัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลหนองล่อง มอบหมายให้นายสถิตย์ มะโนสร้อย ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลหนองล่อง นำเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลหนองล่อง ลงพื้นที่พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายในโรงเรียนเขตพื้นที่ตำบลหนองล่อง เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกให้กับนักเรียนก่อนที่จะมีการเปิดภาคเรียนและช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย โดยได้รับความร่วมมือจากคณะครูโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลหนองล่องเป็นอย่างดี
---------
งานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบาลตำบลหนองล่อง
โทรศัพท์ 053-505048 ต่อ 22
เว็บไซต์ www.nonglong.go.th

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร