:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองล่อง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 053-505048, 053-504650 อีเมล์ : saraban_05510802@dla.go.th , nonglongmunicipality@gmail.com

ชื่อ: ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง

10 พ.ค. 2566

รายละเอียด:

เตรียมพร้อมเข้าคูหากาบัตรเลือกตั้ง วันที่ 14 พฤษภาคม 2566 เปิดหีบเลือกตั้ง ให้ลงคะแนนเสียง ตั้งแต่เวลา 08.00 น.
.
เมื่อไปถึงหน่วยเลือกตั้ง คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) จะคอยอำนวยความสะดวก และ ดูแลความเรียบร้อย โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ต้องตรวจสอบบัญชีรายชื่อและลำดับของตัวเอง พร้อมนำหลักฐานแสดงตนมาด้วย ก่อนเข้าคูหาจะได้รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ คือ แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และ แบบบัญชีรายชื่อ
.
เมื่อเข้าคูหาลงคะแนน ต้องทำเครื่องหมายกากบาท X ลงในช่องทำเครื่องหมาย
- บัตรเลือกตั้งแบบแบ่งเขต เลือกผู้สมัครได้ 1 คน
- บัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ เลือกพรรคการเมืองได้

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร