:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองล่อง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 053-505048, 053-504650 อีเมล์ : saraban_05510802@dla.go.th , nonglongmunicipality@gmail.com

ชื่อ: ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต โดยเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน และโรงพยาบาลลำพูน ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอเวียงหนองล่อง

10 พ.ค. 2566

รายละเอียด:

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต โดยเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน และโรงพยาบาลลำพูน ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอเวียงหนองล่อง กำหนดออกหน่วยบริการรับ #บริจาคโลหิต #ดวงตา #อวัยวะ #และอุทิศร่างกาย
จากราษฎรในอำเภอเวียงหนองล่องและพื้นที่ใกล้เคียง
ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ณ หอประชุมเทศบาลตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง ..
ในการนี้ กิ่งกาชาดอำเภอเวียงหนองล่อง จึงขอเชิญชวนผู้ที่เคยบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ และอุทิศร่างกาย หรือไม่เคยบริจาคมาก่อน พระภิกษุ สามเณร นักเรียน นักศึกษาและราษฎรในอำเภอเวียงหนองล่องและพื้นที่ใกล้เคียง ที่มีอายุตั้งแต่ 17 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 70 ปี และมีน้ำหนัก 45 กิโลกรัมขึ้นไป โดยไม่เป็นโรค ตามสภากาชาดไทยกำหนด
จึงขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะและอุทิศร่างกาย ตามวันเวลาดังกล่าวเจ้า????????????
--------
งานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบาลตำบลหนองล่อง
โทรศัพท์ 053-505048 ต่อ 22
เว็บไซต์ www.nonglong.go.th

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร