:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองล่อง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 053-505048, 053-504650 อีเมล์ : saraban_05510802@dla.go.th , nonglongmunicipality@gmail.com

ชื่อ: ลำน้ำสบลี้

9 พ.ย. 2556

รายละเอียด:

  ลำน้ำสบลี้เป็นลำน้ำสาขาของน้ำแม่ลี้ มีต้นกำเนิดมาจากดอยขุนกวง เป็นเทือกเขาอยู่ในอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน มีทิศทางไหลขึ้นไปทางตอนเหนือ และไหลลงสู่แม่น้ำปิงที่บริเวณหมู่บ้านวังสะแกง ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน
              สภาพน้ำลี้โดยทั่วไปน้ำจะมีสีเขียวของสาหร่าย     มีความลึก 0.2-1.3 เมตร โดยทั่วไปน้ำจะไหลผ่านพื้นที่ทางการเกษตร ซึ่งเป็นสวนลำไยเป็นส่วนใหญ่ จากการตรวจสอบคุณภาพน้ำเบื้องต้นในภาคสนาม สรุปได้ดังนี้ อุณหภูมิอากาศ มีค่าอยู่ในช่วง 23.0-38.0  องศาเซลเซียส อุณหภูมิน้ำมีค่าอยู่ในช่วง 22.0-30.0  องศาเซลเซียส  ความเป็นกรด-ด่าง มีค่าอยู่ในช่วง  7.8-8.0  ความขุ่นมีค่าอยู่ระหว่าง 2.3-10.8  หน่วยเอ็นทียู    ค่าการนำไฟฟ้ามีค่าอยู่ในช่วง  243.0-493.0 ms/cm  ความเค็มมีค่า 0.0  ppt
              แม่น้ำลี้บริเวณสะพานบ้านต้นผึ้ง บ้านวังสะแกง  ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน   บริเวณหน้าฝาย รพช.    คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์พอใช้ สามารถนำน้ำมาใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคได้โดยผ่านการฆ่าเชื้อโรคและปรับปรุงคุณภาพน้ำโดยทั่วไปก่อน นอกจากนี้ยังใช้ในการเกษตรและการอุตสาหกรรมได้ ข้อมูลคุณภาพน้ำที่สำคัญได้แก่ปริมาณความสกปรกในรูปของสารอินทรีย์อยู่ในเกณฑ์ดีถึงพอใช้มีค่าอยู่ในช่วง 1.3-1.8 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำอยู่ในเกณฑ์ดีมีค่าอยู่ในช่วง 7.1-7.4 มิลลิกรัมต่อลิตร แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีถึงพอใช้มีค่าอยู่ในช่วง 2,600 - 9,000 MPN/100ml และแบคทีเรียกลุ่มฟีคัลโคลิฟอร์มอยู่ในเกณฑ์ดีมีค่าอยู่ในช่วง 110-200 MPN/100 ปัจจุบันแม่น้ำลี้ มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งชุกชุมของปลา  ซึ่งตำบลหนองล่องและตำบลใกล้เคียงใช้เป็นอาหารและการใช้ประโยชน์จากน้ำเพื่อการนันทนาการ และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ          

  (โดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 วันที่ 25  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553)

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร