:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองล่อง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 053-505048, 053-504650 อีเมล์ : saraban_05510802@dla.go.th , nonglongmunicipality@gmail.com

ประวัติเทศบาลตำบลหนองล่อง

              สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลในปัจจุบัน จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.  2537 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 111  ตอนที่ 53 ก ลงวันที่ 2  ธันวาคม  พ.ศ.  2537  อันเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่ได้กำหนดไว้ว่าจะให้มีการกระจายอำนาจการปกครองสู่ท้องถิ่น ให้อำนาจในการกำหนดนโยบายการพัฒนา การจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และการวางผังเมือง เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการปกครองตนเองในระบอบประชาธิปไตย

                องค์การบริหารส่วนตำบลหนองล่อง ได้รับการจัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่  14  ธันวาคม  2542  และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่  116  ตอนพิเศษ  82ง ลงวันที่  15  ตุลาคม  2542  และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  14  ธันวาคม  2542  เป็นต้นมา

                จนกระทั่ง เมื่อวันที่  18  ธันวาคม  2550  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองล่อง ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองล่อง อ. เวียงหนองล่อง จ. ลำพูน เป็นเทศบาลตำบลหนองล่อง ลงวันที่  18  ธันวาคม  2550  โดยมีผลตั้งแต่วันที่  28  กุมภาพันธ์  2551  เป็นต้นไป

 

ความหมายตราสัญลักษณ์เทศบาลตำบลหนองล่อง

วัด         หมายถึง   ศูนย์รวมจิตใจของชาวตำบลหนองล่องทุกคน ซึ่งภายในตำบลหนองล่องมีวัดที่เก่าแก่มากอายุกว่า 500 ปี ที่บูรณะขึ้นมาใหม่แต่ยังคงไว้ซึ่งศิลปะและวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า คือวัดเก่าท่าช้าง หรือ วัดกุญชรติตถาราม
ทุ่งนา    หมายถึง   ความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งในอดีตชาวเวียงหนองล่องนิยมปลูกข้าวเป็นหลัก ช่วงหลังเปลี่ยนเป็นสวนลำไย แต่ก็ยังคงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่
รวงผึ้ง   หมายถึง   ความสามัคคีกลมเกลียวและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนในตำบลหนองล่อง ซึ่งในจำนวนวัดทั้งหมดในตำบลหนองล่องมีอยู่วัดหนึ่งที่ทุกๆปีจะมีผึ้งมาทำรังเป็นจำนวนมากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จึงถูกเรียกว่า วัดต้นผึ้ง