:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองล่อง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 053-505048, 053-504650 อีเมล์ : saraban_05510802@dla.go.th , nonglongmunicipality@gmail.com

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 

วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลหนองล่อง
“ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บริหารงานแบบมีส่วนร่วม”

     เทศบาลตำบลหนองล่อง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มุ่งเน้นการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคสาธารณูปการ ด้านสังคม ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา และกีฬา ด้านการเกษตรปลอดภัย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และส่งเสริมการทำงานแบบภาคีเครือข่ายรวมถึงการยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้