:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองล่อง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 053-505048, 053-504650 อีเมล์ : saraban_05510802@dla.go.th , nonglongmunicipality@gmail.com

ดาวน์โหลดเอกสาร - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


ลำดับ ชื่อ วันที่
1 แบบคำขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุ ประกอบกิจการจัดการมูลฝอย 31 มี.ค. 66
2 แบบคำขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุ ประกอบกิจการจัดการสิ่งปฏิกูล 31 มี.ค. 66
3 แบบคำขอแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 31 มี.ค. 66
4 แบบคำขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุ ประกอบกิจการตลาด 31 มี.ค. 66
5 แบบคำขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 31 มี.ค. 66