:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองล่อง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 053-505048, 053-504650 อีเมล์ : saraban_05510802@dla.go.th , nonglongmunicipality@gmail.com

ดาวน์โหลดเอกสาร - กองช่าง


ลำดับ ชื่อ วันที่
1 แบบคำขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร 31 มี.ค. 66
2 แบบคำขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร 31 มี.ค. 66
3 แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร 31 มี.ค. 66
4 แบบคำขอโอนใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร 31 มี.ค. 66
5 แบบคำขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง 31 มี.ค. 66