:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองล่อง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 053-505048, 053-504650 อีเมล์ : saraban_05510802@dla.go.th , nonglongmunicipality@gmail.com

กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
นางอุไร ปัญญาฟู
หมู่ที่ 1 บ้านหนองล่อง
นางวันดี ปินต๊ะ
หมู่ที่ 2 บ้านต้นผึ้ง
นางยุวลี ปันศรีสุข
หมู่ที่ 3 บ้านวังสะแกง
นางแสงเอ้ย แปงอุด
หมู่ที่ 4 บ้านท่าหลุก
นางพิกุล ศรีเป็ง
หมู่ที่ 5 บ้านสันเหมือง
นายอาธร สุต๋าคำ
หมู่ที่ 6 บ้านท่าช้าง
นางวิไลวรรณ ก้อนคำ
หมู่ที่ 7 บ้านแพะใต้
นางลำจวน จอมทัน
หมู่ที่ 8 บ้านต้นผึ้งหล่ายลี้
นายสุจิตต์ แสงคำ
หมู่ที่ 9 บ้านวังสะแกงใต้