:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองล่อง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 053-505048, 053-504650 อีเมล์ : saraban_05510802@dla.go.th , nonglongmunicipality@gmail.com

สมาชิกสภาเทศบาล
นายวิโรจน์ วงศ์คำปวน
ประธานสภาเทศบาล
โทร 081-9520576
นายทวี ชัยวงค์
รองประธานสภาเทศบาล
โทร 063-1062773
นายณราวุฒิ กลิ้งจักร
เลขานุการสภาเทศบาล
โทร 081-8842922
นายสมบูรณ์ พงศ์เดช
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร 094-0532613
นายอนุสรณ์ สิริใหม่
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร 091-0679577
นายมนตรี ภูดอนตอง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร 088-2615482
นายจรัสพงษ์ ธรรมหา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายดวงแก้ว โปธิยอง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร 081-7966607
นายผ่อง ธรรมหมื่นยอง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร 084-9502561
นายเกรียงไกร วงค์ศร
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร 087-1805194
นายสะอาด กันทะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร 082-8965967
นายวีระชัย ไววาง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร 0934168088
นายเกียรติพงษ์ โยธาวัง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร 0857128639