:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองล่อง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 053-505048, 053-504650 อีเมล์ : saraban_05510802@dla.go.th , nonglongmunicipality@gmail.com

กองคลัง
นางธัญธิตา มานะพงษ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
รักษาราชการแทนผู้อำนายการกองคลัง
โทรศัพท์ 096-8892729
นางธัญธิตา มานะพงษ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)
นางนันทยา กลิ้งจักร
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวนิตยา เนตรปัญญา
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางสาวอุทุมพร ยอดทองเลิศ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นายไกรวิทย์ กองใจ
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางกรรณิการ์ อุปหนอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายจักรพงษ์ ปินนะสุ
พนักงานจ้างงานพัสดุ
นางสาวพุฒธิดา ยะโสภา
พนักงานจ้างการเงินและบัญชี
นางสาววิไลลักษณ์ ตระการศุภกร
พนักงานจ้างการเงินและบัญชี
นางสาวสุภาวดี สุวรรณทา
พนักงานจ้างงานพัสดุ
นายชุติวัต วงค์ษายะ
พนักงานจ้างแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน