:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองล่อง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 053-505048, 053-504650 อีเมล์ : saraban_05510802@dla.go.th , nonglongmunicipality@gmail.com

กองคลัง
นางธัญธิตา มานะพงษ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
รักษาราชการแทนผู้อำนายการกองคลัง
โทรศัพท์ 096-8892729
นางธัญธิตา มานะพงษ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)
นางนันทยา กลิ้งจักร
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวนิตยา เนตรปัญญา
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางสาวอุทุมพร ยอดทองเลิศ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นายไกรวิทย์ กองใจ
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางกรรณิการ์ อุปหนอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายจักรพงษ์ ปินนะสุ
พนักงานจ้างงานพัสดุ
นางสาวพุฒธิดา ยะโสภา
พนักงานจ้างการเงินและบัญชี