:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองล่อง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 053-505048, 053-504650 อีเมล์ : saraban_05510802@dla.go.th , nonglongmunicipality@gmail.com

กองการศึกษา
นายศักดิ์ดา ศิริ
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ฯ
รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา
โทรศัพท์ 086-9109314
นางสาวอรพิน วรรณทัย
ครู หัวหน้าศพด.หนองล่อง
นางจีรวัตร ไอยรัตน์
ครู
นายฐานวุฒิ จินาอิ
นักวิชาการวัฒนธรรม ลูกจ้างประจำ
นางสาวกวินธิดา ใจดี
ครู
นางจิราพร หมู่หนอง
ครูศพด.
นางสาวสายรุ้ง มะโนธรรม
ครูศพด.
นางสาวเยาวลักษณ์ พรหมซาว
ครูศพด.
นางสาวมุธิตา กันตุ่น
ครูศพด.
นางสาวแสงหล้า แก้วทิพย์
ครูศพด.
นางสาลินี ชัยวงค์
ครูศพด.
นางสาวธัญญารัตน์ วรรณภิระ
ครู ศพด.
นางสาวปทิตตา ปัญญาเหล็ก
พนักงานจ้างธุรการ
นางสาวเพ็ญนภา บังคมเนตร์
พนักงานจ้างธุรการ (ศพด.)