:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองล่อง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 053-505048, 053-504650 อีเมล์ : saraban_05510802@dla.go.th , nonglongmunicipality@gmail.com

กองช่าง
นายจงรักษ์ ปาระมี
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
โทรศัพท์ 093 1321133
นางภัทรกร กรสินกิตติ
นักจัดการงานทั่วไป
ลูกจ้างประจำ
นายณัฐพล คำผา
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายศราวุฒิ ประสาธน์สุวรรณ์
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายสมชาย หารุคำจา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายศุภชัย มหานันท์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นางสาวจิราภรณ์ เซงเอ๊ก
พนักงานจ้างธุรการ
นายเวชพิสิฐ ปัญโญนันท์
พนักงานจ้างซ่อมแซมไฟฟ้า
นายแดง ยะโสภา
พนักงานจ้างสูบน้ำพลังไฟฟ้า
นายจันทร์แก้ว ปิยะวงศ์
พนักงานจ้างสูบน้ำพลังไฟฟ้า