:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองล่อง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 053-505048, 053-504650 อีเมล์ : saraban_05510802@dla.go.th , nonglongmunicipality@gmail.com

คณะผู้บริหาร
นายเพลิน วรพงศ์วัฒนา
นายกเทศมนตรีตำบลหนองล่อง
โทร 0819617155
นายดำรงศักดิ์ ปัญญาดี
รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองล่อง
โทร 0819802845
นางกรรจนา จันทรเสนา
รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองล่อง
โทร 0848079592
นางอำไพ กองแก้ว
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองล่อง
โทร 0857100735
นายประสงค์ ปุกไชยโย
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองล่อง
โทร 0873022875