:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองล่อง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 053-505048, 053-504650 อีเมล์ : saraban_05510802@dla.go.th , nonglongmunicipality@gmail.com

ข้อมูลผู้บริหาร
นายเพลิน วรพงศ์วัฒนา
นายกเทศมนตรีตำบลหนองล่อง
โทร 0819617155
นายดำรงศักดิ์ ปัญญาดี
รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองล่อง
โทร 0819802845
นางกรรจนา จันทรเสนา
รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองล่อง
โทร 0848079592
นางอำไพ กองแก้ว
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองล่อง
โทร 0857100735
นายประสงค์ ปุกไชยโย
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองล่อง
โทร 0873022875
นายณราวุฒิ กลิ้งจักร
ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
โทร 081-8842922