:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองล่อง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 053-505048, 053-504650 อีเมล์ : saraban_05510802@dla.go.th , nonglongmunicipality@gmail.com

หัวหน้าส่วนราชการ
นายณราวุฒิ กลิ้งจักร
ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
โทรศัพท์ 081-8842922
นายจงรักษ์ ปาระมี
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
โทรศัพท์ 093 1321133
นางสาวรัชนี คำป๊ก
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
โทรศัพท์ 081-1977679
นายสถิตย์ มะโนสร้อย
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
(นักบริหารงานสาธารณสุขฯ ระดับต้น)
โทรศัพท์ 081-9529747
นางธัญธิตา มานะพงษ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
รักษาราชการแทน ผู้อำนายการกองคลัง
โทรศัพท์ 096-8892729
นางสุพิมล กองแก้ว
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)
โทรศัพท์ 061-4696198
นายศักดิ์ดา ศิริ
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
โทรศัพท์ 086-9109314
นายศักดิ์ดา ศิริ
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา
โทรศัพท์ 08ุ6-9109314