:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองล่อง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 053-505048, 053-504650 อีเมล์ : saraban_05510802@dla.go.th , nonglongmunicipality@gmail.com

กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
นายวิวัฒน์ ปัญโญยอด
กำนันตำบลหนองล่อง
นายผ่าน ไชยกาวิล
หมู่ที่ 1 บ้านหนองล่อง
นายสุทัศน์ สุวรรณทา
หมู่ที่ 2 บ้านต้นผึ้ง
นายณัฐพล สิทธิโม๊ะ
หมู่ที่ 3 บ้านวังสะแกง
นายชูชาติ สีหล้า
หมู่ที่ 4 บ้านท่าหลุก
นายจรัญ มาทะการณ์
หมู๋ที่ 6 บ้านท่าช้าง
นายธีรวัฒน์ หมู่หนอง
หมู่ที่ 7 บ้านแพะใต้
นายฉลาด ซางเล็ง
หมู่ที่ 8 บ้านต้นผึ้งหล่ายลี้
นายจรูญ ฤทธิ์เรือนคำ
หมู่ที่ 9 บ้านวังสะแกงใต้