:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองล่อง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 053-505048, 053-504650 อีเมล์ : saraban_05510802@dla.go.th , nonglongmunicipality@gmail.com

สำนักปลัด
นางสาวรัชนี คำป๊ก
หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
โทรศัพท์ 081-1977679
นายชำนาญ ตาสี
หัวหน้าฝ่ายปกครอง (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
นางสาวรังสินี ศรีแสน
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
นางสาวกฤษณา สอนเบี้ยว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวจิราภรณ์ อุ่นนันกาศ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นางสาวพิไลรัตน์ เชื้อเตชะ
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ
สิบเอกพิษณุ วังอินต๊ะ
เจ้าพนักงานป้องกันฯปฏิบัติงาน
นางสาวสุกัญญา สุวิทย์ชยานนท์
นิติกรปฏิบัติการ
นางสาวพิมพ์รดา นิยมพัฒนารักษ์
เจ้าพนักงานทะเบียนปฏิบัติงาน
นายศรีบุญเรือง สมมะโน
พนักงานขับรถยนต์
นายธนัญ กันทะ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายสันติ ก้อนสุรินทร์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายสง่า สุภาวงศ์
พนักงานวิทยุ
นายนิรันดร์ โท่นขัด
พนักงานจ้างกู้ชีพกู้ภัย
นายธวัชชัย หล้าคำ
พนักงานจ้างกู้ชีพกู้ภัย
นายวสันต์ ปินตา
พนักงานขับรถยนต์
นายพิสิทธิ์ แสงผึ้ง
พนักงานจ้างกู้ชีพกู้ภัย
นายอัครศาสตร์ มั่นขัน
พนักงานจ้างกู้ชีพกู้ภัย
นายสนิท ระวังเมือง
พนักงานจ้างกู้ชีพกู้ภัย
นางสาวอัมรินทร์ อินตาลา
พนักงานจ้างแม่บ้าน
นางสาวนันทนา อินต๊ะมัง
พนักงานจ้างแม่บ้าน
นางสาวจารุวรรณ กันธิวงค์
พนักงานจ้างธุรการ
นายธันวา​ กัญญา​ราชย์​
พนักงานส่งเอกสาร
นางสาวสิริวิมล ลาภจิตร
พนักงานจ้างธุรการ