:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองล่อง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 053-505048, 053-504650 อีเมล์ : saraban_05510802@dla.go.th , nonglongmunicipality@gmail.com

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
นายศักดิ์ดา ศิริ
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ฯ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
โทรศัพท์ 086-9109314
นางวชิราภรณ์ ตาคำมา
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
นางสาวรสริน ปินตาดง
พนักงานจ้างธุรการ
นางปิยนุช แก้วทิพย์
พนักงานจ้างประชาสัมพันธ์