:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองล่อง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 053-505048, 053-504650 อีเมล์ : saraban_05510802@dla.go.th , nonglongmunicipality@gmail.com

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายสถิตย์ มะโนสร้อย
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
(นักบริหารงานสาธารณสุขฯ ระดับต้น)
โทรศัพท์ 081-9529747
นางชมพูนุท ปัญญามา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางรุจิรา สิริใหม่
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนชำนาญงาน
นางสาวสุชญา วงค์คำปวน
พนักงานจ้าง
นายเลอสรรค์ สุวรรณะ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกขยะ)
นายบริพัฒน์ จะวะนะ
พนักงานการแพทย์ฉุกเฉิน
นายกฤษดา เชื้อจิต
พนักงานการแพทย์ฉุกเฉิน
นางซอ พรมคำตัน
พนักงานจ้างเหมา
นางจันทร์นวล อุตสาห์ปัน
พนักงานจ้างเหมา
นายสิทธิพล วรรณธิ
พนักงานจ้างเหมา
นายไพฑูรย์ ภูดอนตอง
พนักงานจ้างเหมา