:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองล่อง // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 053-505048, 053-504650 อีเมล์ : saraban_05510802@dla.go.th , nonglongmunicipality@gmail.com

กองสวัสดิการสังคม
นางสุพิมล กองแก้ว
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)
โทรศัพท์ 061-4696198
นางสาวจุไรรัตน์ วงศ์สุวรรณ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายเอกพงษ์ ปัญญาเหล็ก
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ปฏิบัติงาน
นางสาวกุลวรรณ ปันศรี
พนักงานจ้างงานสวัสดิการชุมชน
นางสาวทิพวรรณ ท้าวอ้าย
พนักงานจ้างธุรการ
นางสาวสุวพัชร ปินตาดง
พนักงานจ้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต
นางสาวณัฐณิชา หมื่นทัศน์
พนักงานจ้างงานสังคมสงเคราะห์
นางสาวณัฐธินีย์ กันธิวงค์
พนักงานจ้างธุรการ